RSS

Bài báo khoa học

05 May

Also be found in personal page

1) Trần Lộc Hùng, (2011),  Phân phối khi bình phương với bậc tự do hình học, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Giải tích và Toán ứng dụng, Đại học Sài gòn, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2011, trang 249-257.
2) Tran Loc Hung and Tran Thien Thanh, (2010), Some results on as-ymptotic behaviors of random sums of independent identically random variables, Communication of the KoreanMathematical Society, 25, No. 1, pp. 119-128, MR2599693
3) Trush N. N., Le Hong Son, Chen Hailin, and Tran Loc Hung,Behavior of heavy tails of stable distributions and processes  GAR c stable remains, Probability Theory,Mathematical Statistics an dom Processes, Zbornik of scientific papers, BSU, 275 p, 2009.
4) Le Trung Kien, Le Trung Hieu, Tran Loc Hung, and Le Anh Vu, (2009), MPageRank: The Stability of Web Graph, Vietnam Journal of Mathematics, 37:4, pp. 475-489, MR 2574411.
5) Tran Loc Hung, (2009), Estimations of the Trotter’s distance of two weighted random sums of d-dimensional in dependent random vari- ables, International Mathematical Forum, 4, no. 22, pp. 1079  -1089, MR 2524630.
6) Tran Loc Hung, Tran Thien Thanh, and Bui Quang Vu, (2008),Some connections between Random-sum Limit Theorems and Monte Carlo Simulation, Mathematical Optimization Theory and App lica-tions, Publishing House for Science and Technology, pp. 53-63.
7) Tran Loc Hung, (2008), On the T random sums of d-dimensional rand Random Processes, Mathematical Sceedings of the International Scie tember 15-19, (2008), pp. 417-422.
8 ) Trần Lộc Hùng và Trần Thiện Thành, (2008), Tốc độ hội tụ trong các định lý giới hạn đối với tổng ngẫu nhiên qua khoảng cách Trotter, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, 14 (48), 10-2008, trang 41-48.
9) Trần Lộc Hùng và Đặng Thị Tố Như, (2008), Uớc lượng khoảng cách xác suất Trotter đối với hai tổng Abel các biến ngẫu nhiên độc lập, Thông tin khoa học, Trường Đại học Khoa học Huế, N. 15, 10, trang 1-7.
10) Tran Loc Hung, Tran Thien Thanh, and Bui Quang Vu, (2008),Some results related to distribution functions of chi-square type random variables with random degrees of freedom, Bull. Korean Math.Soc., 45, No. 3, pp. 509-522, MR 2442192.
11) Trần Lộc Hùng, Trần Thiện Thành và Bùi Quang Vũ, (2007), Phân phối dạng khi bình phương với bậc tự do ngẫu nhiên, Tạp chí ứng dụng Toán học Việt Nam, Vol 5, N. 1, trang 13-26.
12) Le Trung Kien, Le Trung Hieu, Tran Loc Hung and Nguyen Tien, (2007), Deeper inside Finite-state Markov Chains, VNU J onal of Science, Mathematics-Physics, Vol 23,N. 2, pp. 76-83.
13) Le Trung Kien, Tran Loc Hung and Le Anh Vu, (2007), Applying probabilistic Model for ranking Webs in Multi-context, VNU Journal of Science, Mathematics-Physics, vol 23, pp.35-46
14) Le Hong Son, Trush N.N. and Tran Loc Hung, (2007), Some Proper- ties of Symmetric Stable Random Variables, Vestnik BSU, Scientific Journal, Belarus State University, Serial 1, Physics, Mathematics, In- formatics, N. 3, pp. 71-74, (in Russian), MR 2442493.
15) Tran Loc Hung, (2007), On a probability metric based on Trotter operator, Vietnam Journal of Mathematics, N. 3, pp. 21-32
16) Trần Lộc Hùng, (2007), Các đánh giá khoảng cách xác suất Trotter của hai tổng ngẫu nhiên các véc tơ ngẫu nhiên độc lập, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, N. 42, trang 103-111.
17) Trần Lộc Hùng và Trần Thiện Thành, (2007), Một số kết quả liên quan tới tâm của các biến ngẫu nhiên, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, N. 42, trang 111-121.
18) Trần Lộc Hùng và Trần Thiện Thành, (2007), Một số kết quả về các định lý giới hạn ngẫu nhiên của các biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Học Viện Kỹ thuật quân sự, N. 120, III, trang 12-22.
19) Tran Loc Hung, (2005), On Trotter metric and its an application in weak law of large numbers, Proc. International Conference on Theory Probability, Random Processes, Mathematical Statistics and Applications, 21-23 Feb. BSU, Minsk (Belarus), 519.2 (063), N. 22, T. 33, pp. 344-349
20) Pham-Gia THU and Tran Loc Hung, (2005), Research trends in contemporary statistics and a look to the future, Proceedings of the Sixth Vietnamese Mathematical Conference, 237–251, Hanoi National. Univ. Publishing House, Hanoi, MR2175686
21) Tran Loc Hung and Nguyen Van Son, (2004), Some results on dispersive ordering of distributions and applications, Modeling, Computation and Optimization in Information Systems and Management Science, Hermes Science Publishing, pp. 392-398.
22) Tran Loc Hung and Nguyen Van Son, (2003), An Approach Methodto Weak Law of Large Numbers, Proceedings of theWinter Schoolon Probability and Statistics Training, Research and Applications, Vinh, pp. 201-208.
23) Pham-Gia THU and Tran Loc Hung, (2003), Bayesian estimationunder estimation constraint, Acta Math. Vietnamica, volume 28,number 2, pp. 201-207, MR1999456 (2004j; 62018).
24) Trần Lộc Hùng và Nguyễn Văn Sơn, (2002), Một số tính chất tiệm cận của hàm phân tán, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, N. 13.
25) Trần Lộc Hùng, (2002), Một số chú ý liên quan tới khoảng cách L1của các hàm phân tán, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, N. 10trang 17-20.
26) Tran Loc Hung and Nguyen Van SON, (2003), Some connections of weak convergence with the convergence of the dispersion functions, Vietnam Journal of Mathematics, vol 31:3, pp. 1-7,MR2010532 (2004h; 60032).
27) Trần Lộc Hùng và Phạm-Gia Thụ, (2001), Một số kết quả liên quan tới hàm phân tán của biến ngẫu nhiên, Thông tin Khoa học Đại học Sư phạm Huế, N. 4.
28) Pham-Gia Thụ và Trần Lộc Hùng, (2001), Cách tiếp cận L1-chuẩn và các ứng dụng trong xác suất và thống kê, Kỷ yếu Hội nghị Xác suất Thống kê toàn quốc lần thứ hai, Ba vì, Hà Nội, trang 165-181
29) Pham-Gia THU and Tran Loc Hung, (2001), The mean and me-dian absolute deviations, Mathematical and Computer Model-ing, USA, 34, pp. 921-936, MR1858810 (2002f; 60026).
30) Tran Loc Hung and Pham-Gia THU, (1999), On the mean absolute deviation of the random variables, VNU Journal of science, Nature Science, XV, N 5, pp. 36-44.
31) Trần Lộc Hùng và Nguyễn Ngọc Hoan, (1999) Phương pháp mô phỏng mô hình hàng đợi, Thông tin Khoa học Trường Đại học Sư phạm Huế, N. 1, Vol. 32, trang 47-50.
32) Trần Lộc Hùng và Phạm Lệ Mỹ, (1999), GIS và ứng dụng trong số hóa bản đồ thành phố Huế, Thông tin Khoa học Trường Đại học Sư phạm Huế, N 11, trang 11-15.
33) Trần Lộc Hùng, (1999), Độ đo phân tán của biến ngẫu nhiên, Thông tin Khoa học Trường Đại học Sư phạm Huế, N. 11, vol. 1, trang 7-11.
34) Trần Lộc Hùng, (1999), Các kết quả liên quan tới độ lệch tuyệt đối trung bình, Thông tin khoa học Trường Đại học Khoa học Huế,N. 1, tập 32, trang 40-44.
35) Trần Lộc Hùng, (1996), Về một đặc trưng của số cực đại trong mẫu ngẫu nhiên, Thông tin khoa học Trường Đại học Khoa học Huế, N. 10, Tập 1, trang 15-19.
36) Trần Lộc Hùng, (1996), Khoảng cách xác suất và ứng dụng, Thông tin khoa học Trường Đại học Khoa học Huế, N. 10, Tập 1, trang 10-15.
37) Trần Lộc Hùng và Nguyễn Thế Dũng, (1994), Số cực đại trong mẫu ngâu nhiên có cỡ ngẫu nhiên hình học, Thông tin khoa học Trường Đại học Khoa học Huế, N 9, trang 7-12.
38) Trush N. N. and Tran Loc Hung, (1993), On the asymptotic behavior of statistics depending on a random number, Mathematical Mod- eling and Statistical Analysis of Time Series, Belarus State University, pp. 101-110.
39) Trần Lộc Hùng, (1991), Tốc độ hội tụ trong định lý giới hạn với tổng ngẫu nhiên trong không gian Hilbert, Thông tin khoa học Trường Đại học Khoa học Huế, N. 7, trang 13-16.
40) Trần Lộc Hùng, (1988), Phương pháp Trotter trong luật các số lớn với tổng ngẫu nhiên, Tạp chí Toán học Việt Nam , N. 2, trang 4-9
41) Trần Lộc Hùng, (1983), Ứng dụng của phương pháp toán tử trong luật số lớn, Tạp chí Toán học Việt Nam, N 2, trang 20-24.
42) Trần Lộc Hùng, (1982), Phương pháp toán tử trong các định lý giới hạn, Thông tin khoa học Trường Đại học Tổng hợp Huế, N 1, 1982, trang 20-27.
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 5, 2011 in Career Education, Publications

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: